DSC_0310Ingineria reprezintă arta aplicării  cunoștințelor științifice teoretice și a experienței practice pentru a crea sau îmbunătăţi obiecte și procese utile, care uşurează munca şi viaţa de zi cu zi a omului. Cuvântul “ingineria” provine din limba latină – “ingenium” – ceea ce înseamnă ingeniozitate, creativitate. Ingineria este forţa motrice a progresului ştiinţifico-tehnic, şi pătrunde în multe domenii ale ştiinţei şi activităţii practice, de exemplu bioingineria şi ingineria genetică, ingineria chimică, arhitectura şi ingineria de construcţii, ingineria mecanică etc. Catedra de Inginerie şi Ştiinţe Aplicate este o subdiviziune structurală fundamentală a Facultăţii de Economie, Inginerie și Științe Aplicate.

Catedra asigură formarea specialiștilor dotați și inteligenți, capabili să soluționeze cele mai complexe probleme din domeniul Ingineriei, Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație, Economiei.

 OFERTA ACADEMICĂ

Catedra Inginerie şi Ştiinţe Aplicate este responsabilă de formarea profesională  a inginerilor la specialităţile 
521.8 Inginerie și Management în Industria Alimentară; 
521.8 Inginerie și Management în Agricultură şi 
444.1 – Informatica.

 Programul de studii 521.8 „Inginerie şi Management în Industria Alimentară”

Programul de studii „Inginerie şi Management în Industria Alimentară” cu durata studiilor 4 ani (240 credite transferabile).

Programul de studii Inginerie și Management în Industria Alimentară” urmăreşte formarea specialiştilor de înaltă calificare, capabili să activeze în calitate de inginer tehnolog, inginer chimist, inginer microbiolog, maistru secție, șef de schimb, tehnolog, manager, inginer organizarea muncii, economist, manager în serviciile de marketing și vânzări etc., competenți să preia funcţii de execuţie sau  manageriale la o întreprindere din domeniul agro-alimentar, cum ar fi întreprinderi de panificaţie și vinificație, întreprinderi de fabricare a conservelor din fructe şi legume, întreprinderi de fabricare a produselor lactate și din carne, întreprinderi de prelucrare a cerealelor şi fabricare a uleiului, berii şi produselor de cofetărie.

 Programul de studii 521.8  „Inginerie şi Management în Agricultura”

Programul de studii „Inginerie şi Management în Agricultură” cu durata studiilor 4 ani (240 credite transferabile).

Programul de studii „Inginerie şi Management în Agricultură” pregătește specialişti în bazele teoretice ale ingineriei, urmată de o formare profesională în ingineria agrară, dublată de acumularea cunoștințelor și aptitudinilor în mecanizarea agriculturii cu cunoașterea mașinilor, instalațiilor, echipamentelor și a tehnologiilor utilizate în agricultură și pentru prelucrarea primară a produselor de origine vegetală și animală.

Ocupațiile tipice pentru absolvenții programului „Inginerie şi Management în Agricultură”: inginer mecanic în agricultură, inginer în exploatarea parcului de mașini și tractoare, inginer pe calitate, tehnolog în ramură, maistru laborator de producție etc.

Programul de studii 444.1. „Informatica” cu durata studiilor 3 ani (180 credite transferabile) are scopul pregătirea specialiștilor în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicaționale.

Specialitatea 444.1 Informatica este inclusă în domeniul 444 Informatica, domeniul general  44. Ştiinţe exacte. Informatica este ansamblul disciplinelor ştiinţifice, tehnice şi socio-economice care se pretează prelucrării de informaţii şi automatizării.

Scopul general al domeniului de formare profesională 444 Informatica este pregătirea specialiştilor în informatică: licenţiat în ştiinţe exacte, master în ştiinţe exacte, doctor în informatică.

Ocupaţii tipice pentru absolvenţii specialității 444.1 Informatica, conform nomenclatorul profesiilor/clasificatorul ocupaţiilor: 213101 – Analist; 213102 – Programator; 213103 – Proiectant sisteme informatice; 213902 – Administrator de reţea de calculatoare; 213903 – Administrator baze de date; 232201- profesor în învăţământul gimnazial (dacă a urmat modulul psiho-pedagogic).

Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse în COR: Informatician designer; Asistent achiziţie şi analiză date; Specialist testare aplicaţii.

Datorită tehnologiilor moderne de depozitare, prelucrare şi transmitere a informaţiei precum şi ritmul înalt de dezvoltare a tehnicii de calcul, Informatica a pătruns adânc în diferite domenii ale societăţii. Informatica a devenit astfel un domeniu de studiu actual, performanţele căreia fac posibilă predarea mai multor discipline de studiu la un nivel calitativ nou.

Pe parcursul anilor de activitate şefii de catedra au fost:
Bălcănuţă Nicolae -dr., conf. univ.(2008-2011),
Bîrlea Svetlana -dr., conf. univ.  (2011-2014).

În prezent catedra este condusă de către  dl Rumeus Iurie lector universitar .

Componența Catedrei de Inginerie și Științe Aplicate

Nr. crt. Nume, Prenume Gradul ştiinţific/ Titlu ştiinţific Adresa electronică
1 Rumeus Iurie  Lector universitar iura_rumeuss@mail.ru
2 Bîrlea Svetlana Dr., Conferenţiar universitar birlea.svetlana@mail.ru
3 Dunas Tudor Lector superior universitar dunas.tudor@gmail.com
4 Curjos Vasile Lector universitar curjos.vasile@gmail.com
5 Bunea Marina Dr., Lector universitar schitanum@gmail.com
6 Ceclu Liliana Dr., Lector  universitar ulik003@yahoo.com
7 Căpățână Ana Lector  universitar a_boboc@mail.ru