pizap.com14846610965031Catedra de Economie şi Management în Afaceri şi Servicii  s-a înfiinţat  în anul 2005 ca rezultat al diviziunii Catedrei de Ştiinţe Reale. Catedra activează în baza Legii Învăţământului, Statutului Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul, Regulamentului catedrei instituţiei de învăţământ superior universitar, aprobat de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, actelor în vigoare cu privire la activitatea ştiinţifică şi metodico-didactică.

Scopul principal al Catedrei de Economie şi Management în Afaceri şi Servicii  este pregătirea specialiştilor, perfecţionarea cadrelor din economia naţională, promovarea cercetărilor ştiinţifice în domeniile de profil şi implementarea rezultatelor lor.

 

Specializările Catedrei de Economie şi Management în Afaceri şi Servicii

Lista cadrelor didactice:

  1. Popa Andrei – prof. univ., dr. hab. în economie, 4andreipopa@gmail.com
  2. Parmacli Dmitrii – prof. univ., hab. în economie,  parmad741@mail.ru
  3. Todos Irina – conf. univ., doctor în economie, todosirina@gmail.com
  4. Roşca – Sadurschi Liudmila, , lector superior univ., sadurschi@gmail.com
  5. Gârneţ Slavic – lector super. univ., girnet_slavic@yahoo.com
  6. Zarişneac Natalia – lector super. univ.,zarisneacn@gmail.com
  7. Vulpe Olesea – lector univ., olesea_mihailuc@yahoo.com
  8. Noni Ludmila – lector univ., ludmila_noni@yahoo.com
  9. Antohi Liudmila – lector univ. , liudmilaantohi@gmail.com
  10. Ivașcișin Dina– asistent univ., dina_eu@mail.ru

SPECIALITĂŢILE

Ciclu I – LICENȚA
BUSINESS ŞI ADMINISTRARE
Durata de studii (rom): 3 ani – zi; 4 ani – f/r.
Credite de studiu: 180
Titlul obţinut: Licenţiat în ştiinţe economie

Studenţii beneficiază de o instruire în domeniul teoriei şi practicii managementului, iniţierii şi dezvoltării afacerii, managementului calităţii, riscurilor în afaceri etc. La finalizarea studiilor specialistul obţine cunoștințe profunde în domeniul de Business şi Administrare, ce le permit să activeze  în  întreprinderi  de  stat,  private  din  diferite  ramuri  ale  economiei  naţionale  (industrie, prestarea serviciilor, producţia şi prelucrarea în agricultură etc.) precum şi în diverse organizaţii internaţionale.

Ei  vor  activa în  organele  de  conducere  atât  la  nivel  de  agenţi  economici,  cu  diferite  forme  de proprietate  (de  stat,  privata  sau  mixtă),  cât  şi  la  nivel  naţional:  manageri  capabili  să  gândească strategic  şi  creativ,  să  adopte  decizii

TURISM
Durata de studii (rom): 3 ani – zi.
Credite de studiu: 180
Titlul obţinut: Licenţiat în servicii publice

Turismul este o ramură importantă a economiei naţionale, fiind recunoscută ca una prioritară pentru Republica Moldova şi constă în promovarea patrimoniului turistic pe plan naţional şi internaţional. Studierea turismului în cadrul Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu”  oferă mari şanse de realizare pentru tinerii absolvenţi, deoarece Regiunea de Dezvoltare Sud, în special Raionul Cahul, este o destinaţie turistică frumoasă, dar încă nevalorificată. Rolul tinerilor este de a contribui în procesul de studii la evaluarea, promovarea şi valorificarea potenţialului turistic al raionului Cahul.

Toate cercetările se fac în cadrul practicilor de studii, excursii organizate, proiecte de cercetare coordonate de cadre didactice şi desfăşurate în cadrul unităţilor prestatoare de servicii turistice. Prezenţa şi funcţionalitatea centrului (laboratorului) de turism permite desfăşurarea orelor în mod interactiv prin utilizarea diverselor metode de predare şi evaluare.

Marketing şi logistică
Durata de studii (rom): 3 ani – zi; 4 ani – f/r.
Credite de studiu: 180
Titlul obţinut: Licenţiat în ştiinţe economie

Studierea de marketing şi logistică pregăteşte studenţii pentru activităţi de marketing la general, cercetări de marketing , precum  şi de conducere a subdiviziunilor de marketing, de vînzări sau logistică ale organizaţiilor. La finalizarea studiilor specialistul v-a avea următoarele competenţe generale: cunoştinţe de bază  în domeniu, capacitatea de analiză şi sinteză; capacitatea de a învăţa; capacitatea de comunicare; spirit de iniţiativă; capacitatea de muncă în echipă; creativitate; capacitatea de operare cu tehnologii informaţionale.

Formarea aptitudinilor de a utiliza în practică cunoştinţele acumulate, dezvoltarea calităţilor determinate de specificul activităţii: să organizeze procesul de cercetare în marketing şi să elaboreze rapoarte la o cercetare de marketing, să organizeze programe de promovare şi stimulare a vînzărilor, să comunice convingător şi eficient, să adopte decizii optime în condiţii de certitudine, incertitudine şi risc.

CICLUL II – MASTERAT

ANTREPRENORIAT ȘI ADMINISTRAREA AFACERII
Durata de studii (rom): 2 ani – zi.
Credite de studiu: 120
Titlul obţinut: Master  în ştiinţe economie

Programul de Master Antreprenoriat şi Administrarea Afacerilor deschide porţile către companiile multinaţionale, instituţiile financiar-bancare, întreprinderile mici şi mijlocii, oferind o largă deschidere antreprenorială.

Specialistul este pregătit pentru activitatea în sectorul real al economiei.

Calificarea obţinută permite absolventului să iniţieze afaceri, să activeze în calitate de manager în întreprinderi şi organizaţii comerciale